Terms

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Adam Wojciechowski

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy: Adam Wojciechowski, działający pod adresem: https://adamwojciechowski.com, prowadzony jest przez: Adam Wojciechowski,
z siedzibą w/przy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria, działający pod numerem NIP:________.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: Adam Wojciechowski, a w szczególności zasady
i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu: https://adamwojciechowski.com w hiperlink: „terms”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: https://adamwojciechowski.com, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami),
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.

z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://adamwojciechowski.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Adam Wojciechowski, z siedzibą w/przy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania,
w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia
się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość
lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:

aby uporządkować kolejność produktów na sklepu właściciel wykorzystuje atrybuty : nowości, popularne – klient ma możliwość samodzielnej filtracji produktów.

3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto).

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

8. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://adamwojciechowski.com lub e-mailowo na adres: contact@adamwojciechowski.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie Towaru, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Produktu, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

10. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinnizaznaczyć, już w chwili

składania zamówienia Produktów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

14. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).

16. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: a) E-mail – contact@adamwojciechowski.com
b) Telefon – +41 78 704 32 16
c) Adres korespondencyjny – ________

d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria

17.
zakupionych w Sklepie Produktów.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

Sprzedawca nie weryfikuje autentyczności recenzji Klientów na temat

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

2) przelewem;

2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,
przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu: contact@adamwojciechowski.com (e-mail), +41 78 704 32 16 (tel)_,_______ (adres).

5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Towarem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm)., dotyczących rękojmi za wady.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Produktu, który to brak istnieje w chwili jego dostarczenia i jest ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby, działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch (2) lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu

do zgodności z Umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. W tym celu Konsument udostępni Sprzedawcy Produkt, podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie, po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową; b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego żądania jego naprawy albo wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

8. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Reklamacje dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria;

b) pocztą elektroniczną, na adres e-mail: contact@adamwojciechowski.com. 10. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c) numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d) oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

11. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Produkty, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tjD. z.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria.

7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

i) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;

m) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądął od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.

7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu, pod następującym adresem URL: „terms”.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowyprzez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Miasto/Wieś: ___________, dnia: __________ r. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________ Adres: ________________
E-mail: ________________
Tel: ________________

Przedsiębiorca: Nazwa: Adam Wojciechowski Adres: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

page13image36148096

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: _______________ zł (słownie: _____________________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

Pouczenie:

Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy/partii lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. Adam Wojciechowski, pod adresem: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria, na adres e-mail: contact@adamwojciechowski.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie jest obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał informację, dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument powinien odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy, na adres: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odesłał Sprzedawcy Produkt, przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania

z prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Z wyrazami szacunku

                                 __________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)

**ONLINE STORE TERMS AND CONDITIONS: Adam Wojciechowski**

1. GENERAL PROVISIONS

1. The online store named Adam Wojciechowski, operating at the URL: https://adamwojciechowski.com, is run by Adam Wojciechowski, located at Forchstrasse 123, 8127 Forch, Switzerland, operating under the VAT number:________.

2. These Terms and Conditions of the online store define the rules for making purchases in the Adam Wojciechowski online store, in particular the principles and procedure of concluding distance sales contracts through the Store, as well as the procedure for the complaints process and the procedure for withdrawing from the contract by the Consumer.

3. In terms of electronic services provided, these Terms and Conditions are the regulations referred to in Article 9 of the Act on Electronic Services of 18 July 2002 (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 344, as amended).

4. The Regulations are addressed to all Customers of the Store. All Customers are required to read the Terms and Conditions before making a purchase.

5. Every Customer is obliged to comply with the provisions of the Terms and Conditions. Sales are made on the basis of the version of the Terms and Conditions in force at the time of placing the order.

6. Every Customer has the opportunity to read the Terms and Conditions at any time by clicking on the “terms” hyperlink on the Store’s website: https://adamwojciechowski.com. The Terms and Conditions can be downloaded and printed at any time.

7. All information contained on the Store’s website: https://adamwojciechowski.com, related to products (including prices), does not constitute an offer within the meaning of Article 66 of the Civil Code of 23 April 1964 (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1610, as amended), but an invitation to enter into a contract, pursuant to Article 71 of the Civil Code of 23 April 1964 (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1610, as amended). By sending the Order Form, the Client submits an offer to purchase and deliver the specified Goods at the price and on the terms specified in the description.

2. DEFINITIONS

Terms and Conditions – this set of regulations organizing the rules for using the Store’s Services by Customers.

Consumer – a natural person concluding a Contract through the Store, not directly related to their business or professional activity.

Entrepreneur with Consumer Rights – a natural person concluding a civil law Contract through the Store, directly related to their business activity, where the content of this Contract indicates that it does not have a professional character for this person, in particular arising from the nature of their business activity, made available on the basis of the regulations on the Central Register and Information on Economic Activity. For the purposes of these Terms and Conditions, it is assumed that in the absence of a distinction between the two groups of entities, the Terms and Conditions apply both to Consumers and Entrepreneurs with Consumer Rights.

Customer – a natural person (including a Consumer), who has completed at least 13 years of age (provided they have obtained consent from their legal representative), a legal person, and an organizational unit not being a legal person to which specific provisions grant legal capacity, who uses the Services provided by the Store.

Order Form – a Service available on the Store’s website, through which the Customer can make a purchase, in particular by adding Goods to the Basket and specifying certain terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.

Basket – a component of the Store where the Goods selected by the Customer are visible, and where the Customer can determine and modify the Order data, including the number of purchased Products.

Store – an internet service, owned by the Seller, accessible under the domain: https://adamwojciechowski.com, through which the Customer can purchase Goods from the Seller.

Seller – Adam Wojciechowski, located at: Forchstrasse 123, 8127 Forch, Switzerland, who, conducting business or professional activity, offers sales through his website.

Goods – movable item, being the subject of trade between the Store and the Customer, the terms of sale of which are specified in the Order Form.

Goods with Digital Elements – goods containing digital content or digital service or connected to them in such a way that the absence of digital content or digital service would prevent their proper functioning.

Product – every good or service, including real estate, digital services, and digital content, as well as rights and obligations.

Digital Environment – computer hardware, software, and network connections used by the Consumer to access digital content or digital service or to use them.

Integration – the connection of digital content or digital service with the Consumer’s digital environment elements and their incorporation into these elements

to ensure compliance with the Contract for the delivery of digital content or digital service.

Compatibility – cooperation of digital content, digital service, or goods with computer hardware or software that are typically used to use the digital content, digital service, or goods of the same kind, without the need for their transformation.

Functionality – the ability of digital content, digital service, or goods to perform their functions considering their intended use.

Interoperability – the ability of digital content, digital service, or goods to interact with computer hardware or software other than those typically used to use digital content, digital service, or goods of the same kind.

Online Trading Platform – a service using software, including a website, part of a website, or an application, operated by an entrepreneur or on his behalf, within which Consumers are enabled to conclude distance contracts with other entrepreneurs or individuals not being entrepreneurs to conclude distance contracts with other individuals not being entrepreneurs.

Provider of Online Trading Platform – an entrepreneur who operates an online trading platform, provides entities with an online trading platform, or enables the use of this platform.

Contract – a distance sales contract for Goods concluded by the Customer through the Store, usually through the Order Form.

 

**3. ACCEPTANCE AND EXECUTION OF ORDERS**

1. A prerequisite for using the Store is to read and accept these Terms and Conditions. By placing an order, the Customer accepts the content of the Terms and Conditions.

2. The main parameters that determine the placement of offers presented to the Consumer as a result of a search, also presented in direct connection with a given offer, in a visible way, are as follows: to organize the order of products in the store, the owner uses attributes: new, popular – the customer has the option of filtering products independently.

3. The Store marks sponsored offers and paid advertisements. This information is presented in direct connection with a given search result, in a visible way that distinguishes it from the general interface.

4. The price given in the order represents the total amount that the Customer is obliged to pay, including the due tax (gross price).

5. If the Consumer is required to pay beyond the agreed price, described in the previous paragraph, the Store will immediately inform the Consumer of this fact, explaining the reason for the price difference. Charging the Consumer additional costs will occur only after obtaining the Consumer’s explicit consent.

6. The Seller reserves the right to change the prices in the Store, introduce new Products for sale, conduct and cancel promotional campaigns, or make changes to them, in accordance with applicable law.

7. In the case of promotions, the Store informs Customers about the lowest Product price from the last 30 days. If the Product has been on sale for less than 30 days, the pre-promotion price is the lowest price since the Product was introduced to the Store. This information is presented next to the Product’s promotional price.

8. Orders from Customers are accepted through the Order Form sent via the page: https://adamwojciechowski.com or by email to: contact@adamwojciechowski.com, 7 days a week, 24 hours a day.

9. Ordering a Product is done by selecting the Goods that the Customer is interested in, clicking the “ADD TO BASKET” button located next to the Product description, and then, from the “BASKET” level, located in the Store tab, filling out the Order Form, including choosing the delivery and payment method or choosing the option of payment on delivery, if such is available for the selected Product, and then clicking to confirm the purchase.

10. Entrepreneurs with Consumer Rights should indicate, at the time of placing an order for Products, that the purchase is not of a professional nature for them.

11. After placing an order, the Customer receives an order confirmation to their email address provided in the Order Form.

12. Upon receipt of order acceptance confirmation by the Customer, the Seller begins the order fulfillment process, where:

a) in the case of an order paid on delivery – it begins no later than the next working day after its confirmation by the Seller.

b) in the case of an order paid by traditional transfer – it begins after the payment for the order is credited to the Store’s bank account.

13. Orders placed in the Store are fulfilled 24 hours a day, regardless of the day of the week.

14. The Customer will receive a message about the acceptance of the order for processing, which is understood as the Seller’s declaration of acceptance of the offer. From the moment it is received by the Customer, a Sales Agreement is concluded.

15. A VAT receipt is issued for each order. At the Customer’s request, a VAT invoice will also be issued and sent to the Customer (Article 106b(3) of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax, consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1570, as amended).

16. The available means of communication between the Customer and the Store are:

a) Email – contact@adamwojciechowski.com
b) Phone – +41 78 704 32 16
c) Correspondence address – ________
d) Address for withdrawal from the Contract: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland

17. The Seller does not verify the authenticity of Customer reviews about products purchased in the Store.

**4. PAYMENT PROCESSING**

1. The following payment methods are available in the operation of the Store:

1) Cash on delivery – upon receipt of the package;
2) Bank transfer;

2. Detailed rules and conditions for making payments via banks or other available services are specified in the appropriate regulations of the relevant banks and services.

3. The Customer who has chosen the option of payment by transfer is obliged to pay for the placed order within five (5) business days from the date of placing the order. Otherwise, the Seller’s offer is not binding,

and the order is deleted from the system. In the payment title, it is sufficient to provide only the number of the order being placed. There is an option to extend the payment deadline, provided that the Store’s service is informed in advance of this fact: contact@adamwojciechowski.com (email), +41 78 704 32 16 (phone), _______ (address).

 

**5. COMPLAINTS**

1. The Seller is responsible for non-compliance of the Product with the Contract. For contracts obliging the transfer of ownership of the Goods to the Consumer, including in particular sales contracts, delivery contracts, and contracts for work that are Goods, the provisions of the Civil Code of 23 April 1964 (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1610, as amended), concerning warranty for defects, do not apply.

2. The Seller is responsible for non-compliance of the Product with the Contract existing at the time of its delivery and revealed within two (2) years from that moment, unless the shelf life of the Product specified by the Seller, its legal predecessors, or persons acting on their behalf, is longer. It is presumed that the non-compliance of the Product with the Contract, which manifested itself before the lapse of two (2) years from the time of delivery of the Product, existed at the time of its delivery, unless proved otherwise or this presumption is inconsistent with the nature of the Product or the nature of the Product’s non-compliance with the Contract.

3. If the Product is non-compliant with the Contract, the Consumer may demand its repair or replacement. The Seller may perform the replacement when the Consumer demands repair, or the Seller may repair when the Consumer demands replacement, if bringing the Product into compliance with the Contract in the manner chosen by the Consumer is impossible or would require excessive costs for the Seller. If repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Seller, he may refuse to bring the Product into compliance with the Contract.

4. The Seller performs the repair or replacement within a reasonable time from the moment the Consumer informed him about the non-compliance with the Contract, and without excessive inconvenience to the Consumer, taking into account the nature of the Product and the purpose for which the Consumer purchased it. Costs of repair or replacement, including in particular the costs of postage, transport, labor, and materials, are borne by the Seller. For this purpose, the Consumer shall make the Product subject to repair or replacement available to the Seller. The Seller collects the Product from the Consumer at his own expense. If the Product was installed before the non-compliance of the Product with the Contract was revealed, the Seller disassembles the Product and reinstalls it after repair or replacement, or commissions these activities at his own expense.

5. If the Product is non-compliant with the Contract, the Consumer may submit a statement on reducing the price or withdrawing from the Contract when:

a) The Seller refused to bring the Product into compliance with the Contract;
b) The Seller failed to bring the Product into compliance with the Contract;
c) The non-compliance of the Product with the Contract persists despite the Seller’s attempt to bring the Product into compliance with the Contract;
d) The non-compliance of the Product with the Contract is significant enough to justify a price reduction or withdrawal from the Contract, without the prior demand for its repair or replacement;
e) The Seller’s statement or circumstances clearly indicate that he will not bring the Product into compliance with the Contract within a reasonable time or without excessive inconvenience to the Consumer.

6. The reduced price must remain in such proportion to the price resulting from the Contract, as the value of the Product non-compliant with the Contract remains to the value of the product compliant with the Contract. The Seller returns to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to reduce the price, immediately, no later than within fourteen (14) days, from the day of receiving the Consumer’s statement about reducing the price.

7. The Consumer cannot withdraw from the Contract if the non-compliance of the Product with the Contract is insignificant. It is presumed that the non-compliance of the Product with the Contract is significant.

8. In the event of withdrawal from the Contract, the Consumer immediately returns the Product to the Seller at his expense. The Seller returns the price to the Consumer immediately, no later than within fourteen (14) days from the day of receiving the Product or proof of its return, using the same method of payment used by the Consumer, unless the Consumer explicitly agreed to another method of return that does not involve any costs for him.

9. Complaints regarding Products may be submitted:

a) In writing, to the Seller’s address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland;
b) By email, to the address: contact@adamwojciechowski.com.

10. The complaint should include:

a) The details of the person submitting the complaint (name and surname, correspondence address, email address, and contact telephone number);
b) Indication of the reason for the complaint and the content of the request;
c) Order number, appearing in the order acceptance confirmation;
d

) The original or a copy of the proof of purchase (e.g., receipt or invoice) may facilitate the submission of the complaint, but it is not necessary for its submission.

11. The above provisions do not exclude the possibility of the Seller providing a warranty for the purchased Products, which is provided for in a separate warranty regulation.

 

**6. RIGHT TO WITHDRAW**

1. According to the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws of 2020, item 287, as amended), the Consumer has the right to withdraw from the Contract concerning products purchased in the Store without giving any reason, by submitting an appropriate written statement within fourteen (14) days from the day of delivery of the Goods (i.e., from the day the Consumer receives the Goods). This deadline is considered met if the Consumer sends the statement before its expiration.

2. The Consumer may withdraw from the Contract by submitting to the Seller a statement of withdrawal from the Contract. A template of the declaration is Annex No. 1 to these Terms and Conditions.

3. The statement of withdrawal from the Contract should be sent to the address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland.

4. The Consumer must return the Goods to the Seller within fourteen (14) days from the day they withdrew from the Contract. To meet the deadline, it is enough to send the Goods back before its expiry.

5. The Consumer bears only the direct costs of returning the Goods.

6. The return of the Goods should be made to the Seller’s address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland.

7. Within fourteen (14) days from the date of receiving the statement of withdrawal from the Contract, the Seller will refund all payments made by the Consumer, including the cost of delivering the Goods, although the refund will not occur until the Seller has received the Goods back or the Consumer has provided proof of sending them back.

8. If the Consumer has chosen a method of delivery of the Goods other than the cheapest standard delivery method offered by the Seller, the Seller is not obliged to refund the additional costs incurred by the Consumer.

9. The Seller will make the refund using the same payment method used by the Consumer.

10. The Consumer is responsible for any diminished value of the Product resulting from using it in a way beyond what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the Product.

11. The right to withdraw from the Sales Agreement does not apply to the Consumer in relation to the Contract:

a) Where the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the Consumer’s specifications or serving their individualized needs;
b) Where the subject of the service is an item that deteriorates quickly or has a short shelf life;
c) For the supply of alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the conclusion of the Contract, and which can be delivered only after 30 days, and whose value depends on fluctuations in the market beyond the Seller’s control;
d) For the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if they were unsealed after delivery;
e) For goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;
f) For the supply of sound or video recordings or computer software supplied in a sealed package, if the package was unsealed after delivery;
g) For the supply of newspapers, periodicals, or magazines, with the exception of subscription contracts;
h) Where the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market beyond the Seller’s control, and which may occur before the withdrawal period ends;
i) For the supply of digital content which is not supplied on a tangible medium if the performance has begun with the Consumer’s prior express consent, and they have acknowledged losing their right to withdraw from the Contract;
j) For contracts concluded through a public auction;
k) For the provision of services related to accommodation, other than for residential purposes, transport of goods, car rental, catering, services related to leisure activities, entertainment, sports, or cultural events, if the contract specifies a day or period of service provision;
l) Where the Consumer expressly requested the Seller to visit them to carry out urgent repair or maintenance; if the Seller provides additional services other than those requested by the Consumer, or supplies goods other than spare parts necessary for the repair or maintenance, the right to withdraw from the Contract applies to these additional services or goods;
m) For services fully performed by the Seller, if the Consumer expressly requested the Seller to start the service and acknowledged that they will lose their right to withdraw once the service is fully performed.

12. The right to withdraw from a distance contract applies to Consumers and Entrepreneurs with Consumer Rights.

**7. OUT-OF-COURT DISPUTE RESOLUTION**

1. In case the complaint procedure does not bring the expected result for the Consumer, the Consumer may use, among others:

– Mediation conducted by the relevant Provincial Inspectorate of the Trade Inspection, to which a request for mediation should be

addressed. The procedure is generally free of charge. A list of Inspectorates is available at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
– Assistance of the relevant permanent amicable consumer court, operating at the Provincial Inspectorate of the Trade Inspection, where a request for consideration of the case before the amicable court should be submitted. The procedure is generally free of charge. A list of courts is available at https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Free assistance of a municipal or district consumer ombudsman.
– The Online Dispute Resolution (ODR) platform, available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. This chapter titled “Out-of-court dispute resolution” does not apply to Entrepreneurs with Consumer Rights.

**8. PERSONAL DATA PROTECTION**

1. By placing an order, the Customer consents to the processing of their personal data provided for the purpose of execution and service of the order by the Seller, who is also the administrator of personal data, as defined in Article 7 of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the EU L 119, 4 May 2016, pp. 1–88.

2. The administrator of personal data provided by the Customer while using the Store is the Seller.

3. Personal data contained in the Seller’s database are not transferred to entities that are not involved in the implementation of the Contract.

4. In accordance with Article 15 of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016, the Customer has the right to access their personal data, request its correction, or deletion. The Seller provides each Customer with the right to control the processed personal data.

5. Providing personal data is voluntary, however, refusal to process personal data prevents the execution of the Customer’s order.

6. Detailed information on personal data and privacy protection is contained in the “Privacy Policy” tab on the Store’s website.

I’ll translate the provided text, which appears to be the final provisions and a withdrawal form template as part of the e-commerce store’s terms and conditions.

**9. FINAL PROVISIONS**

1. These Terms and Conditions define the rules for concluding and executing the Sales Agreement for Products available on the Store’s website.

2. The Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.

3. The Terms and Conditions are available to all Customers in an electronic version on the Store’s website at the following URL: “terms”.

4. To use the Store’s Services, it is necessary to have devices that allow access to the Internet and an Internet browser that enables the display of websites, as well as to provide an email address for sending information related to the execution of the order.

5. It is forbidden for all persons, including Customers, to post unlawful content on the Store’s website.

6. Matters not regulated by these Terms and Conditions are subject to the relevant provisions of generally applicable law.

7. The Terms and Conditions do not exclude or limit any rights of the Customer who is a Consumer, which are granted to them by mandatory legal provisions. In case of a conflict between the provisions of the Terms and Conditions and the mandatory legal provisions granting rights to consumers, the legal provisions shall prevail.

8. Provisions of the Terms and Conditions that are less favorable to the Consumer than the provisions of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws of 2020, item 287, as amended) are invalid, and the provisions of the Act shall apply in their place.

9. If any provision of these Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the validity of the entire Terms and Conditions in the remaining part remains unaffected. In such a case, the Parties will replace the invalid or ineffective provision with another that most closely reflects the intended economic purpose. The same applies to any gaps in the Terms and Conditions.

Annex 1: Withdrawal Form for a Contract concluded by the Consumer and Entrepreneur with Consumer Rights

City/Village: ___________, Date: ___________ Consumer/Entrepreneur with Consumer Rights:

Name and Surname: ________________ Address: ________________ Email: ________________ Phone: ________________

Entrepreneur: Name: Adam Wojciechowski Address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland

WITHDRAWAL FORM FROM THE CONTRACT BY THE CONSUMER OR ENTREPRENEUR WITH CONSUMER RIGHTS

Based on Article 27 of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws of 2020, item 287, as amended), I hereby inform about withdrawing from the contract concluded on _______________, which consists of:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________

In connection with the above, I kindly request the refund of the following monetary amount resulting from the withdrawal from the contract: _______________ PLN (in words: _____________________________________________), which should be transferred to the following bank account number: _________________________.

Instruction:

The Consumer, as well as the Entrepreneur with Consumer Rights, has the right to withdraw from the Contract within 14 days without giving any reason, and in the case of a Contract concluded during an unscheduled visit to the Consumer’s residence or regular place of stay or on a trip – within 30 days. The deadline to withdraw from the Contract expires after 14 days from the day of concluding the Contract or when the Consumer acquires the goods/lot of goods or part, or when a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires the goods/lot or part, and in the case of a Contract concluded during an unscheduled visit to the Consumer’s residence or regular place of stay or on a trip – after 30 days from the day of acquiring the goods/lot of goods.

To exercise the right to withdraw from the Contract, the Consumer must inform the Seller, i.e., Adam Wojciechowski, at the address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland, email address: contact@adamwojciechowski.com, of their decision to withdraw from the Contract by an unequivocal statement sent by regular mail or email. The Consumer may use the template withdrawal form attached to these Terms and Conditions, which is not mandatory. The deadline is met if the Consumer sends information regarding the exercise of the right to withdraw from the Contract before the withdrawal period expires. The Consumer should return or deliver the Product to the Seller at the address: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland, immediately, and in any case no later than 14 days from the day on which they informed the Seller about the withdrawal from the Contract. The deadline is met if the Consumer sends the Product back to the Seller within the 14-day period.

In the event of withdrawal from the Contract, the Seller will refund all payments received from the Consumer, including the costs of delivering

the Product (except for additional costs resulting from the Consumer’s choice of delivery method other than the cheapest standard delivery method offered by the Seller), immediately, and in any case no later than 14 days from the day the Seller was informed about the desire to exercise the right to withdraw from the Contract. The Seller may withhold the refund until he has received the Product back or until the Consumer provides proof of sending it back, whichever occurs first. The Seller will make the refund using the same payment method that was used by the Consumer in the original transaction unless the Consumer explicitly agreed to a different solution – in any case, the Consumer will not incur any fees in connection with this refund.

With respect,

__________________
(Consumer’s/Entrepreneur’s with Consumer Rights handwritten signature)