Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ (HTTPS://ADAMWOJCIECHOWSKI.COM)

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Pani Adam Wojciechowski, zamieszkała przy: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Szwajcaria (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: ________

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń;
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

– imię i nazwisko; – adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

– imię i nazwisko; – płeć;
– adres dostawy; – numer telefonu; – adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: – data urodzenia;

– numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);

– numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony danych internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi

i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

WEBSITE PRIVACY POLICY (HTTPS://ADAMWOJCIECHOWSKI.COM)

1. For the Owner of this website, the protection of Users’ personal data is of the utmost importance. He makes great efforts to ensure that Users feel safe entrusting their personal data while using the website.

2. A User is a natural person, a legal entity, or an organizational unit without legal personality, which the law grants legal capacity, using electronic services available within the website.

3. This privacy policy explains the principles and scope of processing the User’s personal data, their rights, as well as the obligations of the data controller, and informs about the use of cookies.

4. The Administrator applies the most modern technical and organizational means, ensuring a high level of protection of processed personal data and security against unauthorized access.

I. DATA CONTROLLER

The personal data controller is Mr. Adam Wojciechowski, residing at: Forchstrasse 123, 8127, Forch, Switzerland (hereinafter referred to as: “Owner”).

II. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

1. The Administrator processes the User’s personal data for the purpose of: ________

2. This means that the data is needed in particular for a. registering on the website; b. concluding a contract; c. making settlements; d. delivering goods ordered by the User or performing services;

e. enabling the User to exercise consumer rights (e.g., withdrawal from the contract, warranty).

3. The User may also consent to receive information about new products and promotions, which will result in the administrator processing personal data to send the User commercial information regarding new products or services, promotions, or sales.

4. Personal data is also processed as part of fulfilling legal obligations incumbent on the data controller and carrying out tasks in the public interest, including performing tasks related to safety and defense or storing tax documentation.

5. Personal data may also be processed for the purposes of direct marketing of products, securing and pursuing claims or protecting against the User’s or third party’s claims, as well as marketing services and products of third parties or own marketing, not being direct marketing.

III. TYPE OF DATA

1. The Administrator processes the following personal data, which provision is necessary for:

a. registering on the website:
– first and last name; – email address;

b. making purchases via the website:
– first and last name; – gender;
– delivery address; – phone number; – email address;

c. Data provided optionally by the User: – date of birth;
– PESEL number (for invoice requests);
– NIP number (for invoice requests for entrepreneurs).

2. In case of withdrawal from the contract or acceptance of a complaint, when the refund is made directly to the User’s bank account, we also process information related to the bank account number.

IV. LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

1. Personal data is processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the EU L 119, 4.5.2016, p. 1–88, hereinafter referred to as: “GDPR”.

2. The Administrator processes personal data only after obtaining the User’s consent, expressed at the time of registration on the website or when confirming a transaction made on the website.

3. Giving consent to the processing of personal data is completely voluntary, however, its absence prevents registration on the website and making purchases through the website.

V. RIGHTS OF THE USER

1. The User may at any time request information from the administrator about the scope of personal data processing.

2. The User may at any time request correction or rectification of their personal data. The User can also do it independently after logging into their account.

3. The User may withdraw their consent to the processing of their personal data at any time, without giving a reason. The request not to process data may concern a specific purpose of processing indicated by the User, e.g., withdrawal of consent to receive commercial information or cover all purposes of data processing. Withdrawal of consent to all processing purposes will result in the User’s account being deleted from the website, along with all personal data previously processed by the administrator. The withdrawal of consent will not affect the activities already carried out.

4. The User may at any time request, without giving a reason, that the administrator delete their data. The request to delete data will not affect previously performed activities. Data deletion means simultaneous deletion of the User’s account, along with all personal data processed by the administrator to date.

5. The User may at any time object to the processing of personal data, both in terms

of all personal data processed by the administrator and only in a limited scope, e.g., regarding data processing for a specifically indicated purpose. The objection will not affect the activities already carried out. Making an objection will result in the deletion of the User’s account, along with all personal data processed to date.

6. The User may request the limitation of personal data processing, either for a specified time or indefinitely, but in a specific scope, which the administrator is obliged to comply with. This request will not affect previously performed activities.

7. The User may request that the administrator transfer the processed personal data to another entity. To do this, they should write a request to the administrator, indicating which entity (name, address) should receive the User’s personal data and what specific data the User wishes the administrator to transfer. After the User confirms their request, the administrator will transfer, in electronic form, the personal data to the indicated entity. User confirmation is necessary for the security of personal data and to ensure that the request comes from an authorized person.

8. The administrator informs the User about the actions taken, before the expiry of one month from receiving one of the requests mentioned in the previous points.

VI. PERIOD OF STORING PERSONAL DATA

1. In principle, personal data is stored only as long as necessary to fulfill contractual or statutory obligations for which it was collected. The data will be deleted immediately when their storage is no longer necessary for evidence purposes according to civil law or in connection with a statutory obligation to store data.

2. Contract-related information is stored for evidence purposes for three years, starting from the end of the year in which the business relations with the User ended. Data deletion will occur after the expiry of the statutory limitation period for pursuing contractual claims.

3. In addition, the administrator may retain archival information on completed transactions, as their storage is related to claims entitled to the User, e.g., under warranty.

4. If no contract was concluded between the User and the Owner, the User’s personal data is stored until the User’s account is deleted from the website. Account deletion may occur as a result of a request by the User, withdrawal of consent to process personal data, or an objection to processing these data.

VII. ENTRUSTING DATA PROCESSING TO OTHER ENTITIES

1. The Administrator may entrust the processing of personal data to cooperating entities, to the extent necessary for transaction fulfillment, e.g., for preparing ordered goods and delivering shipments or sending commercial information from the administrator (the latter applies to Users who have consented to receive commercial information).

2. Apart from the purposes indicated in this Privacy Policy, the Users’ personal data will not be shared with third parties or transferred to other entities for the purpose of sending marketing materials from these third parties.

3. The Users’ personal data is not transferred outside the European Union area.

4. This Privacy Policy is in accordance with the provisions resulting from Article 13(1) and (2) of the GDPR.